اشتغال بانوان سرپرست خانوار

• جذب نیرو برای کارفرمایان • اشتغال در کارگاه های بانوان سرپرست خانوار • ثبت سفارش کار برای کارفرماهای تحت پوشش خیریه

فرم مربوطه را پر بفرمایید.

جذب نیرو برای کارفرمایان

اشتغال بانوان در کارگاه

ثبت سفارش کار برای کارفرماهای تحت پوشش خیریه