1. اشتغال ۱۰۰ خانم در کارگاه خیریه در حرفه های مختلف
  2. ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ خانم در ۸ کارگاه متعلق به خیریه های دیگر (توانمند کردن دیگر خیریه ها)
  3. اشتغال ۴۰۰ زندانی در کارگاه های زندان در مشاغل مختلف
  4. شروع به ساخت مرکز اشتغال و اسکان کودکان خیابانی در اصفهان
  5. دخیل کردن بخش خصوصی و خیریه ها در انجام امور اشتغال
Change Language