بازدید مدعوین کارخانه اصفهان مقدم

بازدید خیرین تهرانی از کارگاه ها و دفتر مرکزی خیریه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language