مسابقه کتابخوانی اصلاح قوانین به نفع نیازمندان بیکار

جهت ثبت نام در مسابقه کتابخوانی اصلاح قوانین به نفع نیازمندان بیکار ابتدا مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۱۰۴۲۰۵۸۳۰۰۳ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱ به نام خیریه نذراشتغال واریز و سپس اقدام به پاسخ گویی سوالات نمایید.

لازم به ذکر است افرادی که مبلغ فوق را پرداخت ننمایند در مسابقه شرکت داده نمی شوند.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a number.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a number.

نظر سنجی کتاب اصلاح قانون کار

Change Language