کتابخانه

مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک

مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک

راهنمای تعیین حداقل دستمزد

کمپین حمایت از طرح اشتغال در روستا

مقاله انگلیسی سازمان جهانی کار ILO

مقاله ترجمه شده سازمان جهانی کار ILO

شماره کارت خیریه:

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱