پرداخت نقدی به خیریه نذر اشتغال از طریق یکی از روشهای ذیل :

۱- واریز به شماره حساب ۰۱۱۰۴۲۰۵۸۳۰۰۳ بانک ملی یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱ به نام خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

۲- واریز کارت به کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱ به نام موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین اصفهان

Change Language