کمک نقدی به موسسه

پرداخت نقدی به خیریه نذر اشتغال از طریق یکی از روشهای ذیل :

1- واریز به شماره حساب 0110420583003 بانک ملی یا شماره کارت 6037991899673671 به نام خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

2- واریز کارت به کارت 6037991899673671 به نام موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین اصفهان