گزارش اعطای وام

ردیفنام منطقهنام روستا/شهرشرایط خانوادگیمورد درخواست واممبلغ درخواست وام(ریال)تعهد اشتغالوضعیت وام
1شرق اصفهانورزنه1-شوهرشان کارگر ساده می باشند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند
خرید دار قالی400000004 نفرپرداخت نشده است
2شرق اصفهانورزنه1- شوهرشان زندانی می باشد
2- دو فرزند خردسال دارند
3- زن سرپرست خانوار هستند
خرید دار قالی300000003 نفرپرداخت نشده است
3فریدونشهربویین میاندشت1- در یکی از روستاهای بویین میاندشت زندگی می کنند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
پرورش مرغ تخم گذار100000001 نفرپرداخت نشده است
4فریدونشهربویین میاندشت1- در یکی از روستاهای بویین میاندشت زندگی می کنند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
پرورش مرغ تخم گذار 100000001 نفرپرداخت نشده است
5فریدونشهربویین میاندشت1- در یکی از روستاهای بویین میاندشت زندگی می کنند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
پرورش مرغ تخم گذار 100000001 نفرپرداخت نشده است
6فریدونشهربویین میاندشت1- در یکی از روستاهای بویین میاندشت زندگی می کنند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
پرورش مرغ تخم گذار 100000001 نفرپرداخت نشده است
7فریدونشهربویین میاندشت1- در یکی از روستاهای بویین میاندشت زندگی می کنند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
پرورش مرغ تخم گذار 100000001 نفرپرداخت نشده است
8اصفهانحاشیه شهر1- سرپرست خانواده هستند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
خرید چرخ خیاطی250000001 نفرپرداخت نشده است
9اصفهانحاشیه شهر1- سرپرست خانواده هستند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
خرید چرخ خیاطی250000001 نفرپرداخت نشده است
10اصفهانحاشیه شهر1- سرپرست خانواده هستند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
خرید چرخ خیاطی250000001 نفرپرداخت نشده است
11اصفهانحاشیه شهر1- سرپرست خانواده هستند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
خرید چرخ خیاطی250000001 نفرپرداخت نشده است
12اصفهانحاشیه شهر1- سرپرست خانواده هستند
2- با مشکلات معیشت زندگی رو به رو هستند و در آمدی ندارند
خرید چرخ خیاطی250000001 نفرپرداخت نشده است
14اصفهانشرق اصفهان1- در یکی از روستاهای شرق اصفهان این کار انجام می شود
2- هدف اشتغال زایی برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهر
پرورش ماهی2000000002 نفرپرداخت نشده است
15اصفهانشرق اصفهان1- در یکی از روستاهای شرق اصفهان این کار انجام می شود
2- هدف اشتغال زایی برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهر
طراحی بر روی شیشه3000000006 نفرپرداخت نشده است
16اصفهانشهیدخلیلی1- کارفرمای کارگاه می باشند
2- با گرفتن وام بستر اشتغال برای 3 نفر را ایجاد می کنند
راه اندازی کارگاه خیاطی600000003 نفرپرداخت نشده است