گفت و گوی تلفنی مدیر عامل محترم خیریه نذراشتغال با رادیو سراسری گفت و گو ، در برنامه صبح و گفت و گو مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ در خصوص لزوم اصلاح قانون کار

Change Language
وام
مالی
داوطلبانه