گفت و گوی تلفنی مدیر عامل محترم خیریه نذراشتغال با رادیو سراسری گفت و گو ، در برنامه صبح و گفت و گو مورخ 25 مهرماه 1395 در خصوص لزوم اصلاح قانون کار
مصاحبه راديواقتصاد با مدير روابط عمومي خيريه نذراشتغال امام حسين (ع)
Change Language