۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

مستند چین کارخانه جهان

۲۱ آبان, ۱۳۹۶

حمایت از صنایع کوچک

اهم
۵ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیر روابط عمومی/حقوقی خیریه نذراشتغال در برنامه حرف حساب

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه پایش

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه تلوزیونی حرف حساب

۳۱ تیر, ۱۳۹۶

بازدید رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران

۳۱ تیر, ۱۳۹۶

حضور در دوره آموزشی ستاد جهاد توتنمند سازی محرومین

۲۸ تیر, ۱۳۹۶

بازدید معاونت محترم شهردارى منطقه ٧

۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نشست دکترمحسن رضایی با سمن ها

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نتیجه

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مهارت آموزی

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال دانشجویان

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

تاثیردستمزد در قیمت کالا

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال بیماران صعب العلاج

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

منافع شاغلین در تضاد با منافع بیکاران

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال روستائیان

Change Language