۱۷ فروردین, ۱۳۹۶

العربیه

حول مؤسسه نذر اشتغال الامام الحسین (ع) تاسست هذه الجمعیه فی عام ۱۹۳۱ هجریه شمسیه وتعتبر غیرحکومیه وغیر سییاسیه، وهی احدی الجمعیات الخیریه العامه النشطه فی […]
۱۷ فروردین, ۱۳۹۶

русский

Об организации Благотворительная организация помощи занятости населения «Имам Хосейн (А)» создана в ۲۰۱۲ году в качестве негосударственной и неполитической организации и одним из направлений благоворительной деятельности […]
Change Language