ترجمه ها

۱۷ فروردین, ۱۳۹۶

العربیه

حول مؤسسه نذر اشتغال الامام الحسین (ع) تاسست هذه الجمعیه فی عام ۱۹۳۱ هجریه شمسیه وتعتبر غیرحکومیه وغیر سییاسیه، وهی احدی الجمعیات الخیریه العامه النشطه فی […]
۱۷ فروردین, ۱۳۹۶

русский

Об организации Благотворительная организация помощи занятости населения «Имам Хосейн (А)» создана в ۲۰۱۲ году в качестве негосударственной и неполитической организации и одним из направлений благоворительной деятельности […]
Change Language