۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

مستند چین کارخانه جهان

۵ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیر روابط عمومی/حقوقی خیریه نذراشتغال در برنامه حرف حساب

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه پایش

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه تلوزیونی حرف حساب

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نتیجه

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مهارت آموزی

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال دانشجویان

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

تاثیردستمزد در قیمت کالا

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال بیماران صعب العلاج

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

منافع شاغلین در تضاد با منافع بیکاران

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال روستائیان

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

حداقل دستمزد

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال سالمندان فاقد مستمری

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

محیط امن برای اشتغال خانم ها

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال زنان سرپرست خانوار

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

دستمزد را مصرف کننده تعیین می کند ..

Change Language