امور قوانین

۱۰ مرداد, ۱۳۹۸

کاهش نرخ بیکاری

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی نابودی اقتصاد کیست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی مهاجرت روستاییان از کجاست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی عدم وجود شغل رسمی در روستا چیست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی بیکاری جوانان از کجاست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی چیست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی کاهش بهره در کشور از کجاست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی کمبود شغل در کشور چیست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی گسترش مشاغل غیر رسمی چیست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی بیکاری در صنایع کوچک چیست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی بیکاری افراد کم توان از کجاست؟

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

عامل اصلی بیکاری در کشور چیست؟

۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

مستند چین کارخانه جهان

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نتیجه

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مهارت آموزی

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال دانشجویان

Change Language