شرکت در برنامه های تلویزیونی

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “یک شهر،یک ضیافت”

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “دعوت”

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “چوب خط”

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “خوبی از خودتونه”

۲۵ اسفند, ۱۳۹۷

حداقل دستمزد کارگران روستاها و شهرها – مناظره ( سری جدید)

۵ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیر روابط عمومی/حقوقی خیریه نذراشتغال در برنامه حرف حساب

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه پایش

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه تلوزیونی حرف حساب

۸ مهر, ۱۳۹۵

مصاحبه آقای دلاوری با آقای محجوب

Change Language