• اشتغال در کارگاه های بانوان سرپرست خانوار • ثبت سفارش کار برای کارفرماهای تحت پوشش خیریه

فرم مربوطه را پر بفرمایید.

اشتغال بانوان در کارگاه

ثبت سفارش کار برای کارفرماهای تحت پوشش خیریه