درخواست نمایندگی از نذراشتغال

شرایط اعطای نمایندگی از خیریه نذر اشتغال: فعالیت های نمایندگی خیریه بایست بر اساس مفاد اساس نامه خیریه نذر اشتغال انجام شود. اعطای نمایندگی هیچ گونه رابطه کاری برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.(سرپرست نمایندگی به صورت داوطلبانه فعالیت می کند.) کلیه سرمایه گذاری هر نمایندگی متعلق به متقاضیان تاسیس آن نمایندگی می باشد. تمامی درآمد های حاصل از فعالیت های نمایندگی به حساب های اعلام شده از نذر اشتغال واریز می گردد.

درخواست نمایندگی