نظرسنجی از والدین و دانش آموزان دوره های آموزشی موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

نام و شماره تماس شما محرمانه خواهد ماند. اطلاعات این فرم صرفا در دسترس رئیس و پشتیبان واحد آموزش موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) خواهد بود.