مشاهده درد نیازمندان و گسترش مفاسد اجتماعی در میهن اسلامی ، مارا بر آن داشت تا اقدامی از سر اخلاص برای رفاه کشور انجام دهیم . این حرکت سخت و پرمخاطره فقط معامله ای با خداوند متعال می باشد و امید است طرح پیشنهادی که فاقد بار مالی برای دولت است ( طرح محترم دانستن قرارداد دستمزد توافقی برای نیازمندان ) به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسد تا از پرتو آن کشوری فعال با راندمان کاری بسیار بالاتر از راندمان فعلی داشته باشیم . طرح ارائه شده هیچ ارتباطی با قانـون حداقل دستمـزد نـدارد ، بلکه پیشنهـاد ما اشتغال قشر نیازمند جامعه از طریق اصلاح قوانین می باشد و طبق فرمایش رهبر فرزانه انقلاب ، هیچ کسی ازسر بیکاری ، شرمنده خانواده خود نباشد .

اکبر اخوان مقدم

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

Change Language