آموزش مهارت‌های زندگی

 

  تعداد مراکز تعداد ثبت نامی
سال 95 110 7501
سال 96 118 6652
سال 97 70 5175

 

  • پیاده سازی استانداردهای شغلی و آموزشی در کارگاه­های اشتغال و پایگاه­های آموزشی در روستاها شامل: از: بهبود سازگاری، امنیت، کیفیت، ارتقاء سطح سواد، مهارت‌آموزی برای مددجویان و مربیان
  • افزایش مهارت روستاییان، مربیان و مسئواسن ثبت‌نام
  • ایجاد کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی به منظور ارتقای دانش و فرهنگ جامعه