تعداد مراکز تعداد ثبت نامی
سال ۹۵ ۱۱۰ ۷۵۰۱
سال ۹۶ ۱۱۸ ۶۶۵۲
سال ۹۷ ۷۰ ۵۱۷۵

 

  • ارائه آموزش های مکالمه انگلیسی و کار با رایانه در روستاها به شکل کاربردی، با مزیت حذف موانع پیش روی کودکان و نوجوانان روستایی (دوری مسافت تا شهر و هزینه های سنگین آموزشگاه های شهری) با هدف بلندنگرانه ی برقراری ارتباط با دنیا و بهره گیری از آن جهت اشتغال و آینده ی بهتر
  • ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته های زبان انگلیسی و علوم رایانه
  • ارائه آموزش های متفرقه شامل مهارت های زندگی و رشته های هنری و ورزشی در روستاها با هدف ارتقاء و بهبود وضع روانی-اجتماعی
  • ارائه آموزش مهارت های زندگی در برخی از ندامتگاه ها