معرفی خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)
خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و به عنوان موسسه ای غیر دولتی و غیر سیاسی، یکی از معدود خیریه های مردم نهاد و فعال در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال است که در این خصوص مهمترین خط مشی خیریه استفاده از تجارب و توانمندی مشاوران و صنعتگران متخصص می باشد.

پرسنل این خیریه باور دارند کمک ها و خدمات مادی و معنوی خیراندیشان و دلسوزان اگر در ارائه آگاهیها و آموزشهای پیشگیرانه و همچنین ایجاد اشتغال نیازمندان هزینه شوند، مفهوم یاری رسانی را به معنای واقعی،تحقق بخشیده و رشد و تعالی انسانها را همراه با حفظ عزت نفس و کرامات، برای عموم مردم، به بار خواهد آورد.

مجوز خیریه

اهداف و چشم انداز
۱٫ رفع معضل بیکاری با توجه به بازنگری قوانین

۲٫ ترویج فرهنگ کار داوطلبانه در میان عامه مردم

۳٫ اشتغال محور شدن خیریه های کشور و تاسیس خیریه های اشتغال

۴٫ ایجاد مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال با استفاده از برنامه ها و عملکردهای موفق بین المللی

۵٫ ایجاد تحول در فرهنگ کار و ارائه آموزشهای متناسب و مربوط به اصلاح روشها و الگوهای تربیتی در خانواده

۶٫ بازیابی و بازشناسی اهمیت اشتغال و فرهنگ اصلاحی و ترویج مفهوم سودمندی اجتماعی

چارت سازمانی

تقدیرنامه ها