در صورت تمایل به خرید این کتاب لطفأ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال (یکصد هزار ریال) به شماره حساب ۰۱۱۰۴۲۰۵۸۳۰۰۳ بانک ملی  یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱ به نام خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر ۵۲۳۷۳۲۹۵ داخلی ۸ ارسال کنید.

هزینه ارسال کتاب نیز بصورت رایگان می باشد.

جهت پیگیری با شماره همراه ۰۰۷۱-۲۹۷-۰۹۱۶ تماس بگیرید.

2

مجوز کتاب

Change Language
انجمن داوطلبان